Paide Muusikakooli õpetajad ja hoolekogu tegid avaliku pöördumise.

14 juuni 16
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Eile toimus Paide Muusikakoolis koosolek, kus osalesid kõik 17 õpetajat. Ühehäälselt otsustati teha avalik pöördumine hiljuti avalikkuse ette jõudnud noortevolikogu avalduse kohta, mis õpetajate arvates "esitab lisaks süüdistustele õpetajate kohta ka valesid".

Kõigepealt eellugu:

Juuni alguses vallandati Paide Muusikakooli direktor Arne Põder. Et näidata kui pahasti asjad ikkagi olid, lähetati avalikkuse ette ka Paide noortevolikogu pöördumine, milles polnud küll nimetatud ühtegi õpetajat ega ka direktorit, aga esitas väga tõsiseid süüdistusi nii õpetajate kui kooli kohta.

 

Peagi selgus, et mitte kõik noored polnud sellise avalduse saatmisest teadlikud ning noortevolikogusse kuuluv muusikakooli lõpetanu koostas ka kirjaliku vastulause. Samuti kritiseeris seisukohti Kesk-Eesti Tre radio Facebooki lehel avaldatud intervjuus vallandatud koolidirektor.

 

Noored tegid omapoolse avaliku kirja, milles kinnitasid, et nad ei olnud taotlenud oma avaldusega direktori vallandamist, et koostasid selle ise ilma väliste mõjutajateta ning tahtsid vaid probleemidele lahendusi otsida.

 

Arne Põder on enda vallandamisega seonduvat asunud lahendama juristide kaasabil, kuid muusikakooli õpetajaid puudutavad süüdistused jäid õhku.

 

Eile hilisõhtul lähetasid Paide Muusikakooli õpetajad Kesk-Eesti Tre raadiole avaldamiseks järgmise pöördumise, mille poolt hääletasid kõik 17 õpetajat. Õpetajate koosolekuga samal ajal toimus ka kooli hoolekogu koosolek, kus tutvuti pöördumisega ja otsustati seda toetada.

 

 

 

 

Paide Muusikakooli õpetajate pöördumine           13.06.2016

 

Viimasel ajal meedias Paide Muusikakooliga seonduv on kooli mainet palju kahjustanud. Kahjuks on ilma kõiki osapooli ära kuulamata avalikkuse ette ilmunud Paide Noortevolikogu avaldus 23. maist 2016 (15-st volikogu liikmest alla kirjutanud 2).

On tore, kui noored on ühiskondlikult aktiivsed ja julgevad arvamust avaldada. Ehkki osa volikogu liikmetest õpib või on õppinud meie koolis, on tegemist asjatundmatu tekstiga, mis esitab lisaks süüdistustele õpetajate kohta ka valesid. Pole küll mainitud ühegi õpetaja nime, kuid tänu üldsõnalisusele puudutab see meid kõiki isiklikult. Siit tekib ka kahtlus, et keegi on oma huvides ära kasutanud noorte kergestimõjutatavust ja vähest analüüsivõimet.

Ka oma järgmises avalduses ( 8. 06.15-st 12 allkirja) jäävad noored oma seisukohtadele kindlaks, eitades ainult oma osalemist kooli direktori vallandamisloos.

Nüüd täpsemalt mõnedest etteheidetest:

 

-õpetajad suitsetavad otse tagaukse juures- probleemiga tegeletakse.

 

-tihti jäävad muusikakoolis tunnid ära ja seda mitte õpilaste initsiatiivil - ükski tund muusikakoolis ei jää ära ilma põhjuseta (põhjuseks võib olla õpetaja haigus, osalemine koolitusel või kontserdil jne.). Õpetaja informeerib alati õpilast tunni ärajäämisest. Õpetajad püüavad ka  ärajäänud tunde asendada. Kui mingil põhjusel on õpilasel tund ära jäänud ilma põhjuseta, siis peaks lapsevanem kindlasti võtma ühendust õpetajaga, et aru pärida ja lahendus leida.

 

-ei ole võimalust oma teadmisi kuskil rakendada (näiteks orkester, ansambel jne) või koos teiste pillidega mängida, mis oluliselt pidurdab arengut-. Kooli õppekavas on ansambel kui õppeaine. Koolis tegutsevad aastaid sümfoniettorkester ja väiksemad ansamblikoosseisud. On osaletud korduvalt erinevatel festivalidel väljaspool kooli. Igal õppeaastal toimuvad koolikontserdid, kus üles astuvad kooli ansamblid ja solistid. Lisaks on palju esinemisvõimalusi ka väljaspool kooli. Paljud noored osalevad lisaks muusikakoolile veel muudes ringides ja trennides, mistõttu on raske leida aega lisaproovideks.

 

-lisaks on palju erinevaid konkursse, millest noored teavad, kuid raske on õpetajaid motiveerida, et neis ka osaleda saaks. Konkursidel osalemine nõuab ka juhendajat, keda asi huvitaks. Usume, et see motiveeriks ka õpetajaid, kui nad on ,,osalemisepisiku" juba kätte saanud. Ka see on üks põhjus, miks õpilased lahkuvad - motiveeritus on suurem kui õpetajatel, kuid omal käel on ennast raske arendada- Arvame, et motivatsioon peaks olema ikka konkursile minejal ehk antud juhul õpilasel. Igal aastal on käinud konkurssidel need, keda oleme pidanud selle väärilisteks ja leidnud seal ka tunnustamist. Ei saa tahta, et olümpiaadile minnakse koos terve klassiga. Ei ole kuulnud, et keegi oleks koolist lahkunud sellepärast, et ei ole saanud konkursile minna. Ennast saab teostada mitte ainult konkurssidel, vaid esinedes kooli kontsertidel, erinevatel üritustel väljaspool kooli ning suvekoolides.

 

-õpilased tõesti tahaksid õppida Paide muusikakoolis ning toetada just seda kogukonda, kuid enda arengu nimel valitakse tihti just Türi Muusikakool. See on väga murettekitav olukord. Noortevolikogu esindajad sooviks osaleda ka Muusikakooli kohta käivatel aruteludel või koosolekutel, et antud teemal kaasa rääkida. Vastaksime ka hea meelega tekkinud küsimustele- Türi Muusikakooli on läinud õppima kolm õpilast. Oleme selle nimel kõik teinud,  et lapsed meie kooli tuleksid ja siin õpiksid. Ootame endiselt õpilastelt tagasisidet koolis toimuva kohta ja julgustame tegema ettepanekuid. On väga rõõmustav, et meie kooliga hoiab kontakti palju vilistlasi, kes käivad andmas muusikakoolis kontserte ja osalevad aktiivselt muudes kooliga seotud projektides.

 

Mis puudutab kooli eemaletõukavaid tualettruume, hallitavaid seinu ja vananenud inventari, siis kooli remondi ja inventari uuendamisega tegeletakse iga aasta vastavalt kooli eelarvelistele võimalustele. Ka õpetajad on võimaluste piires panustanud kooli ilme parandamiseks (teinud remonti, toonud klassidesse lilli, kardinaid, kelli jne.).

 

Ükski kool ei toimi õpetajateta, kes teevad oma igapäevatööd oma parimaid oskusi rakendades. Meie kooli eripära tõttu on enamus meist töötanud siin terve oma „tööelu“.

Lumepall on veerema lükatud. Kahjuks on ta kaasa haaranud asjasse otseselt mittepuutuvaid.

Oleme optimistid ja avatud kõikidele edasiviivatele ettepanekutele.

 

Lootuses taastada Paide Muusikakooli hea maine

Paide Muusikakooli õpetajad

Paide Muusikakooli hoolekogu

 

 

 

 

 


Kommentaare ei ole
Lisa kommentaar *
*